Share
domik

Инвестиционно предложение

“ЕР ТЕ” ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение: “Предприятие за първична обработка на двучерупчести мекотели и ракообразни”, в УПИ 225.171 за производствени и складови дейности по плана на с. Труд, община Марица, област Пловдив. Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в кметството на с. Труд, в Община Марица или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул. „Марица” №122.