Share
domik

Обява

О Б Я ВА

от „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1“ ЕАД

ЕИК 205449200, гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №1, ет.3

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда / ДВ, бр. 12 от 2016 г.,посл. доп. – ДВ, бр.
67 от 2019 г. /

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме
инвестиционно предложение „Строителство на спортен комплекс и детска ясла” в УПИ
VII-540.1503 „общ. дейности, жил. застрояване, озеленяване, детска ясла, спорт и атракции“
кв.33 по плана на ЖК „Тракия“, гр.Пловдив, обл. Пловдив.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено
в Община Пловдив, Район Тракия, гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ 63 или в РИОСВ
Пловдив, бул. Марица № 122.